PRIVACYVERKLARING

VOOR GEBRUIKERS VAN DE LUCHTPUNT MONITOR VAN BOEHRINGER INGELHEIM
Boehringer Ingelheim verzamelt geen persoonlijke informatie die u in de luchtpunt monitor invoert. Persoonlijke informatie is elke informatie die gelinkt kan worden aan een geïdentificeerd of een te identificeren persoon. Peer Code volgt uw gebruiksgedrag en verzamelt op een anonieme basis de informatie die u invoert in de Luchtpunt monitor. Deze anonieme informatie wordt eigendom van Boehringer Ingelheim en Peer Code en mag gebruikt worden voor elk doel, waaronder het verbeteren van de applicatie en het gebruiken ervan in publicaties en commerciële activiteiten.

GEBRUIKERSOVEREENKOMST

VOOR GEBRUIKERS VAN DE LUCHTPUNT MONITOR VAN BOEHRINGER INGELHEIM
Door je aan te melden bij de Luchtpunt Monitor van Boehringer Ingelheim verklaar je deze gebruikersovereenkomst inclusief alle onderstaande voorwaarden te aanvaarden. Indien je deelneemt aan lichamelijke oefeningen en/of activiteiten kan dit lichamelijk letsel veroorzaken. Hetzelfde geldt voor deelname aan de programma's, oefeningen en activiteiten die door of via de Luchtpunt Monitor worden aangeboden of bekendgemaakt. Boehringer Ingelheim is geen medische dienstverlener en heeft geen expertise op medisch gebied. Boehringer Ingelheim kan dus niet beoordelen wat de gevolgen voor jouw gezondheid of lichaam zijn van jou deelname aan de programma's, oefeningen en activiteiten die door of via de Luchtpunt Monitor worden aangeboden. Je dient daarom toestemming te hebben van je arts om deel te nemen aan de programma's, oefeningen en activiteiten die door of via de Luchtpunt Monitor worden aangeboden. De Luchtpunt Monitor is geen alternatief voor het raadplegen van je arts en/of het volgen van een bepaalde medische behandeling. Je dient nimmer het raadplegen van je arts achterwege te laten op grond van enige mededeling op de Luchtpunt Monitor. Deelname aan de programma's, oefeningen en activiteiten die door of via de Luchtpunt Monitor worden aangeboden geschiedt op eigenverantwoordelijkheid. Boehringer Ingelheim aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met deelname aan de programma's, oefeningen en activiteiten die door of via de Luchtpunt Monitor worden aangeboden. De informatie, gegevens en diensten die worden aangeboden door of via de Luchtpunt Monitor of door c.q. via e-mailberichten verzonden aan gebruikers van de Luchtpunt Monitor zijn afkomstig van diverse bronnen. De inhoud hiervan wordt niet door Boehringer Ingelheim gecontroleerd op juistheid of anderszins, terwijl deze inhoud evenmin door Boehringer Ingelheim op enigerlei wijze wordt ondersteund. Boehringer Ingelheim aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met het gebruik van informatie en/of gegevens en/of diensten die worden aangeboden door of via de Luchtpunt Monitor of door c.q. via e-mailberichten worden verzonden aan gebruikers van de Luchtpunt Monitor. Indien u zelf informatie verspreidt of bekendmaakt via de Luchtpunt Monitor doet u dat volledig op eigen verantwoordelijkheid en zonder dat Boehringer Ingelheim daarvoor enige aansprakelijkheid van welke aard ook aanvaarden.

De Luchtpunt Monitor bevat onder meer foto's, afbeeldingen, teksten en adviezen ten aanzien waarvan Boehringer Ingelheim en/of derden auteursrechthebbende(n) zijn. Uw gebruik van de Luchtpunt Monitor geven u geen enkel eigendoms- of ander recht noch enige licentie met betrekking tot de foto's, afbeeldingen, teksten, adviezen en overige inhoud van de Luchtpunt Monitor. Behoudens voor zover toegestaan door de Auteurswet 1912 of krachtens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boehringer Ingelheim en de betreffende auteursrechthebbende(n) is het jou niet toegestaan om de hiervoor bedoelde foto's, afbeeldingen, teksten, adviezen en overige inhoud van de Luchtpunt Monitor te wijzigen, openbaar te maken, te verzenden of te vertonen aan derden, te verkopen, te verveelvoudigen, op te slaan en/of commercieel te gebruiken. U verklaart Boehringer Ingelheim nimmer aansprakelijk te zullen houden voor enige schade, van welke aard ook en hoe ook ontstaan, die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de Luchtpunt Monitor. U verklaart Boehringer Ingelheim volledig te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard ook en hoe ook ontstaan die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de Luchtpunt Monitor Boehringer Ingelheim behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van gebruikers met onmiddellijke ingang te beëindigen en hen de toegang tot de Luchtpunt Monitor te ontzeggen indien zij zich niet volledig houden aan de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst en/of gebruik maken van de Luchtpunt Monitor op een onverantwoordelijke of onwettige manier en/of op een wijze waarvoor deze website niet is bedoeld. Deze gebruikersovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen verband houdende met deze gebruikersovereenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met dien verstande dat Boehringer Ingelheim het recht heeft om bedoelde geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn bij afwezigheid van voornoemd forumbeding. Deze gebruikersovereenkomst kan te allen tijde door Boehringer Ingelheim geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd. Bedoelde wijzigingen zullen op de Luchtpunt Monitor worden bekendgemaakt. U verklaart zich akkoord te gaan met deze wijzigingen door van de Luchtpunt Monitor gebruik te blijven maken. Indien u niet akkoord gaat met bedoelde wijzigingen word u dringend verzocht om geen gebruik meer te maken van onze website.

Deze toepassing wordt u beschikbaar gesteld door Boehringer Ingelheim B.V. ("BI"), kosteloos (voor een "proefperiode") op uw smartphone of ander mobiel apparaat (elk, een, "apparaat"). U kunt echter worden belast voor standaard tarieven of kosten door draadloze of telefoonaanbieders of andere partijen die geen deel uitmaken van BI, voor het downloaden en gebruik van de applicatie. Door deze applicatie te downloaden en te gebruiken stemt u in met de voor deze applicatie geldende gebruiksvoorwaarden.

U mag deze applicatie, inclusief in deze applicatie inbegrepen materiaal, producten of programma's ("Content"), uitsluitend gebruiken, en de inhoud uitsluitend downloaden, tonen, afdrukken en/of anderszins gebruiken voor uw eigen niet-commerciële gebruik en op voorwaarde dat u voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden en alle auteursrechten of andere eigendomsrechten reproduceert die van toepassing zijn op inhoud die u downloadt, toont, afdrukt of anderszins gebruikt (zoals activiteiten, "Use"). Dit is de enige licentie of het enige recht dat u ontvangt met betrekking tot de applicatie en inhoud.

Deze applicatie is ontwikkeld door of voor BI, tenzij anders vermeld, en wordt beschermd door het auteursrecht van BI. Elke ongeoorloofde reproductie is illegaal. De CCQ-vragenlijst is auteursrechtelijk beschermd "CCQ © 2003 van der Molen et al., met alle rechten voorbehouden" en is een voorbeeldkopie, niet te gebruiken zonder toestemming. Neem voor meer informatie over, en toestemming voor het gebruik van de CCQ-vragenlijst, contact op met MAPI Research Trust, Lyon, Frankrijk. E-mail: PROinformation@mapi-trust.org - Internet: www.mapi-trust.org. De vragenlijst kan worden verkregen voor klinische toepassingen via www.ccq.nl.

ZOWEL DE TOEPASSING ALS DE CONTENT WORDEN AANGEBODEN "ZOALS IS." BI VERWERPT NADRUKKELIJK ELKE EXPLICIETE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ONGESTOORD GENOT EN NIET-INBREUK. BI VERWERPT VERDER ELKE GARANTIE BETREFFENDE BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, BESCHIKBAARHEID EN/OF PRESTATIES VAN DE APPLICATIE OF INHOUD, OF DAT DE APPLICATIE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF COMPATIBEL IS MET UW APPARAAT OF BESTURINGSSYSTEEM. BI GARANDEERT NIET DE VEILIGHEID OF HET VERTROUWELIJKE KARAKTER VAN OP HET APPARAAT OPGESLAGEN OF OVERGEDRAGEN GEGEVENS. Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, en derhalve is bovengenoemde uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing. U hebt mogelijk nog andere rechten die van staat tot staat, en van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

BI kan op elk gewenst moment en zonder kennisgeving aan u de functionaliteit van deze applicatie of de inhoud (inclusief deze gebruiksvoorwaarden) bijwerken, aanpassen, onderbreken of beëindigen en wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aanbrengen aan de applicatie of de inhoud (inclusief deze gebruiksvoorwaarden). BI is niet aansprakelijk voor kosten, verlies of schade die u lijdt als gevolg van een wijziging, onderbreking of beëindiging van de functionaliteit van de applicatie of de inhoud.

Als u de applicatie en de inhoud gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor:

  • het gebruik van de nieuwste versie van de applicatie.
  • het zorgen dat alle besturingssystemen en beveiligingssoftware voor het apparaat de meest actuele beschikbare versies zijn.
  • elke schade aan uw apparaat en elk verlies of elke beschadiging van gegevens die u op dat apparaat opslaat, als gevolg van het gebruik van de applicatie of inhoud, of de interactie tussen deze applicatie of inhoud met andere applicaties of programma's die u downloadt of gebruikt.
  • het handhaven van de beveiliging en vertrouwelijkheid van alle persoonlijke identificatienummers, accountinformatie, wachtwoorden en dergelijke, gerelateerd aan uw gebruik van de applicatie of inhoud.
  • het handhaven van de fysieke beveiliging van uw apparaat.
  • het handhaven van de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die u op uw apparaat opslaat. "Persoonsgegevens" zijn gegevens die op zichzelf of in combinatie met andere informatie u identificeren of die kunnen worden gebruikt om u of uw persoonlijke eigenschappen te identificeren, zoals uw naam, contactgegevens of informatie over uw gezondheid die wordt verzameld en/of overgedragen door de applicatie.

BI is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten, verlies of schade die u lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze verantwoordelijkheden door u.

Wanneer u de applicatie en de inhoud gebruikt, mag u niet:

  • de applicatie aanpassen, bewerken, verbeteren, doorverkopen, reverse-engineeren, wijzigen of anderszins interfereren met de werking van de applicatie.
  • de inhoud systematisch kopiëren en verspreiden aan het publiek.
  • deze gebruiksvoorwaarden schenden.

Behalve zoals bepaald in de privacyverklaring zal alle informatie die of materiaal dat u verzendt aan BI van of over de applicatie via elektronische gegevensoverdracht of anderszins, waaronder alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet in uw eigendom. BI is vrij om ideeën, concepten, kennis of technieken die u in communicatie aan BI meldt van of over de applicatie, te gebruiken voor elk doel, inclusief ontwikkeling, productie en marketing van producten.

U stemt in en ontheft hierbij BI en haar gelieerde ondernemingen, en elk van hun functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers en vertegenwoordigers, van alle claims, kosten, verliezen, aansprakelijkheden en schade van welke soort dan ook, hetzij directe, indirecte, speciale, gevolg- of andere schade, voortvloeiend uit een onrechtmatige daad (met inbegrip van actieve, passieve of toegerekende nalatigheid), contract, garantie, strikte aansprakelijkheid, afhankelijkheid of krachtens een andere theorie, en ongeacht of BI al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, in elke kwestie die voortkomt uit of in verband staat met uw gebruik van de applicatie en/of de inhoud en van het gebruik dat BI maakt van de informatie die u doorgeeft aan BI van of over de applicatie.

Omdat BI geen controle heeft over de inhoud van websites of applicaties waarnaar de inhoud linkt en deze websites of applicaties niet onderschrijft, stemt u ermee in dat uw toegang tot dergelijke websites of applicaties geheel op eigen risico is.

Productinformatie in de inhoud wordt alleen door BI geboden voor algemene informatieve doeleinden en biedt geen volledige medische informatie. U dient altijd volledige medische informatie te verkrijgen van uw eigen arts of andere professionele zorgverlener. Indien u een medische aandoening hebt, neem dan direct contact op met uw arts of professionele zorgverlener. Deze applicatie biedt geen persoonlijke medische diagnose of patiënt specifiek behandeladvies.

Uw gebruik en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerd, uitgelegd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Nederland zonder verwijzing naar zijn voorschriften inzake wetsconflicten. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of deze gebruiksvoorwaarden, worden voorgelegd aan een bevoegde rechterlijke instantie in Arnhem, en alle partijen stemmen uitdrukkelijk in met de rechtsbevoegdheid van de rechterlijke instantie voor alle mogelijke doeleinden die verband houden met uw gebruik of deze gebruiksvoorwaarden.

Indien een deel of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zal deze ongeldigheid geen invloed hebben op de geldigheid van enig ander onderdeel of enige andere bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden.